Thông báo tuyển sinh đi học tại CHDCND Lào

Thực hiện Công văn số 4006/UBND-NC ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giới thiệu cán bộ hoặc sinh viên dự tuyển đi học tại Lào, Sở Nội vụ đăng tải toàn bộ nôi dung Thông báo số 436/TB-BGDĐT ngày 07/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học tại CHDCND Lào theo diện học bổng hiệp định năm 2017.
Nội dung chi tiết Thông báo số 436/TB-BGDĐT ngày 07/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tác giả bài viết: Văn phòng Sở Nội vụ

Nguồn tin: Phòng CCVC