1. Thủ tục Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến (2.000402.000.00.00.H50)

1. Thủ tục Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến (2.000402.000.00.00.H50)

 •   25/07/2017 10:42:00
 •   Đã xem: 1834
 •   Phản hồi: 0
1. Thủ tục Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
3. Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (1.000843.000.00.00.H50)

3. Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (1.000843.000.00.00.H50)

 •   25/07/2017 10:40:42
 •   Đã xem: 1820
 •   Phản hồi: 0
3. Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
4. Thủ tục Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến (2.000385.000.00.00.H50)

4. Thủ tục Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến (2.000385.000.00.00.H50)

 •   25/07/2017 10:39:25
 •   Đã xem: 1678
 •   Phản hồi: 0
4. Thủ tục Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
5. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề (2.000374.000.00.00.H50)

5. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề (2.000374.000.00.00.H50)

 •   25/07/2017 10:38:08
 •   Đã xem: 1892
 •   Phản hồi: 0
5. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
6. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất (1.000804.000.00.00.H50)

6. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất (1.000804.000.00.00.H50)

 •   25/07/2017 10:36:36
 •   Đã xem: 1661
 •   Phản hồi: 0
6. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
7. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại (2.000364.000.00.00.H50)

7. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại (2.000364.000.00.00.H50)

 •   25/07/2017 10:34:43
 •   Đã xem: 1609
 •   Phản hồi: 0
7. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
Thủ tục quỹ tự giải thể (1.005202.000.00.00.H50)

Thủ tục quỹ tự giải thể (1.005202.000.00.00.H50)

 •   25/07/2017 10:32:09
 •   Đã xem: 2046
 •   Phản hồi: 0
Thủ tục quỹ tự giải thể
Thủ tục đổi tên quỹ (1.005203.000.00.00.H50)

Thủ tục đổi tên quỹ (1.005203.000.00.00.H50)

 •   25/07/2017 10:30:36
 •   Đã xem: 1678
 •   Phản hồi: 0
Thủ tục đổi tên quỹ
Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ (1.005204.000.00.00.H50)

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ (1.005204.000.00.00.H50)

 •   25/07/2017 10:28:29
 •   Đã xem: 1591
 •   Phản hồi: 0
Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ
Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động (1.005205.000.00.00.H50)

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động (1.005205.000.00.00.H50)

 •   25/07/2017 10:26:50
 •   Đã xem: 1765
 •   Phản hồi: 0
Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (1.005206.000.00.00.H50)

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (1.005206.000.00.00.H50)

 •   25/07/2017 10:25:12
 •   Đã xem: 1860
 •   Phản hồi: 0
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ (1.003889.000.00.00.H50)

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ (1.003889.000.00.00.H50)

 •   25/07/2017 10:23:46
 •   Đã xem: 1567
 •   Phản hồi: 0
Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ
Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ (Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viện hội đồng quản lý quỹ)

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ (Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viện hội đồng quản lý quỹ)

 •   25/07/2017 10:22:05
 •   Đã xem: 2281
 •   Phản hồi: 0
Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ
Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ (1.005208.000.00.00.H50)

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ (1.005208.000.00.00.H50)

 •   25/07/2017 10:19:46
 •   Đã xem: 1714
 •   Phản hồi: 0
Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ
Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (1.005209.000.00.00.H50)

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (1.005209.000.00.00.H50)

 •   25/07/2017 10:17:36
 •   Đã xem: 1618
 •   Phản hồi: 0
Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường (áp dụng đối với câu lạc bộ xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp huyện và cấp xã) (00.000.00.00.H50)

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường (áp dụng đối với câu lạc bộ xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp huyện và cấp xã) (00.000.00.00.H50)

 •   25/07/2017 10:15:16
 •   Đã xem: 1952
 •   Phản hồi: 0
Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường (áp dụng đối với câu lạc bộ xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp huyện và cấp xã)
Thủ tục hội tự giải thể (áp dụng đối với câu lạc bộ xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp huyện và cấp xã) (1.003732.000.00.00.H50)

Thủ tục hội tự giải thể (áp dụng đối với câu lạc bộ xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp huyện và cấp xã) (1.003732.000.00.00.H50)

 •   25/07/2017 10:08:09
 •   Đã xem: 2558
 •   Phản hồi: 0
Thủ tục hội tự giải thể (áp dụng đối với câu lạc bộ xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp huyện và cấp xã)
Thủ tục đổi tên hội (áp dụng đối với câu lạc bộ xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp huyện và cấp xã) (1.003757.000.00.00.H50)

Thủ tục đổi tên hội (áp dụng đối với câu lạc bộ xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp huyện và cấp xã) (1.003757.000.00.00.H50)

 •   25/07/2017 10:06:38
 •   Đã xem: 2337
 •   Phản hồi: 0
Thủ tục đổi tên hội (áp dụng đối với câu lạc bộ xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp huyện và cấp xã)
Thủ tục phê duyệt điều lệ hội (áp dụng đối với câu lạc bộ xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp huyện và cấp xã) (1.003807.000.00.00.H50)

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội (áp dụng đối với câu lạc bộ xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp huyện và cấp xã) (1.003807.000.00.00.H50)

 •   25/07/2017 10:03:19
 •   Đã xem: 1625
 •   Phản hồi: 0
Thủ tục phê duyệt điều lệ hội (áp dụng đối với câu lạc bộ xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp huyện và cấp xã)

Các tin khác

Văn bản mới

914/SNV-CCVC

914/SNV-CCVC

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 98 | lượt tải:27

213/QĐ-BTC

Quyết định về việc ban hành Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Chường trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030", (không gửi bản giấy)

Thời gian đăng: 20/10/2021

lượt xem: 95 | lượt tải:50
Thống kê
 • Đang truy cập63
 • Máy chủ tìm kiếm6
 • Khách viếng thăm57
 • Hôm nay13,653
 • Tháng hiện tại37,605
 • Tổng lượt truy cập20,666,802
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây