Danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng đặc biệt vào công chức

Ngày 05/01/2018, Sở Nội vụ đã có Thông báo số 03/TB-SNV Thông báo v/v tổ chức tuyển dụng đặc biệt vào công chức và xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên không qua thi tuyển năm 2017
Danh mục tài liệu ôn tập 


Thí sinh có thể tải file PDF tại đây


Tác giả bài viết: Văn phòng SNV

Nguồn tin: Phòng CCVC