Đề án mẫu tinh giản biên chế và các biểu mẫu kèm theo

Sở Nội vụ đăng tải Đề án mẫu và các biểu mẫu kèm theo để các cơ quan, đơn vị tham khảo xây dựng Đề án của đơn vị mình.
Đề án mẫu tinh giản biên chế và các biểu mẫu kèm theo
1. Đề án mẫu   

2. Phụ lục 1  


3. Phụ lục 2  
 
4. Phụ lục 3  

Tác giả bài viết: Văn phòng SNV

Nguồn tin: Phòng TCBC