Tìm kiếm nâng cao mục Tin tức


 Kết quả tìm kiếm trên Tin tức


Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2021

...văn bản khác có liên quan. Các cơ quan, tổ chức thống kê các văn bản đã ban hành về công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan theo phụ lục (đính kèm công văn này) gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/10/2021. 3. Tăng cường kiểm tra, rà soát công tác soạn thảo văn bản, ban hành văn bản (thể thức, kỹ thuật...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Phòng CCHC&VTLT

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị tuyển dụng người làm việc

Căn cứ công văn số 489/SNV-CCVC ngày 30/6/2021 của Sở Nội vụ về việc thống nhất số lượng, chức danh xét tuyển tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị thông báo những nội dung cụ thể sau- Số lượng: 01 người.- Ngạch và chức danh cần tuyển: chuyên viên đối...

Admin
Nguồn tin: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị

Góp ý dự thảo Đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy lĩnh vực văn thư, lưu trữ

Thực hiện Công văn số 2732/BNV-VTLTNN ngày 07/6/2021 của Bộ Nội vụ về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước lĩnh vực văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung, thống nhất tài liệu lưu trữ điện tử các cơ quan nhà nước” và dự thảo Tờ trình Thủ tướng...

Admin
Nguồn tin: Phòng CCHC và Văn thư, lưu trữ

Góp ý đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi

Thực hiện Công văn số 1991/BNV-VTLTNN ngày 07/5/2021 của Bộ Nội vụ về việc xin ý kiến góp ý đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi, Sở Nội vụ đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp tham gia ý kiến góp ý đối với dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi.Dự thảo hồ sơ đề...

Admin
Nguồn tin: Phòng CCHC&VTLT

Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển năm 2020 - 2021

Thực hiện Công văn số 1621/UBND-NC ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người được đề nghị tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển trong việc ôn tập, Sở Nội vụ thông báo danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch tiếp...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Phòng CCVC

Hướng dẫn báo cáo CCHC định kỳ năm 2021 và các Phụ lục

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Nội vụ về công tác báo cáo CCHC năm 2021 theo Công văn số 6459/BNV-CCHC ngày 07/12/2020 đồng thời để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh, Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện báo cáo công tác cải cách hành chính...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Phòng CCHC & VTLT

Hướng dẫn một số nội dung về Tổng điều tra cơ sở hành chính 2021

...chính năm 2020 (Phiếu 1/HC-TB) bao gồm số liệu tại thời điểm 31/12/2020 của 02 Chi cục A và B hợp cộng vào. Về kinh phí thực hiệnThực hiện theo Công văn số 641/BNV-BCĐ ngày 10/02/2021 của Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương về việc hướng dẫn triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Sở Nội vụ

Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng thông báo tuyển dụng viên chức

Thực hiện Công văn số 961/SNV-CCVC ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Sở nội vụ về việc thống nhất số lượng chức danh tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020 và Công văn số 1785/SYT-TC ngày 24/11/2020 của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện tuyển dụng viên chức sự...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: TT Y tế Hải Hải Lăng

Chấm điểm PAR Index cấp tỉnh năm 2020

...Trị năm 2020, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ duy trì, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Quảng Trị năm 2020 theo các nội dung trong file đính kèm1. File Công văn 2 Phụ lục dự thảo chấm điểm PAR INDEX cấp tỉnh năm 2020 của Bộ Nội vụ

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Phòng CCHC&VTLT

Hướng dẫn tự đánh giá,chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính

...thị xã, thành phố.+ Phụ lục 3: Hướng dẫn chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính UBND các xã, phường, thị trấn.(Công văn hướng dẫn và các Phụ lục được đăng tải trên trang web của Sở Nội vụ, địa chỉ: noivuquangtri.gov.vn chuyên mục: Cải cách hành chính; tên tài...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Phòng CCHC&VTLT

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

...vụ Tỉnh ủy quản lý thực hiện theo quy định tại Quyết định số 370-QĐ/TU, Quyết định số 786-QĐ/TU, Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU ngày 20/11/2019 và Công văn số 14-CV/BTCTU ngày 04/11/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ban cán sự Đảng UBND...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Phòng CCVC

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Pháp luật với mọi người"

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 và cuộc thi pháp luật trực tuyến của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp Quảng TriThực hiện Công văn số 949/STP-PBGDPL ngày 21/10/2020 của Sở Tư pháp về việc Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Pháp luật với mọi người", đề nghị toàn thể CBCCVC Sở Nội vụ tham gia cuộc thi...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Văn phòng Sở

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức

...theo qui định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc Trình độ B theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 31/3/1993 của Bộ Giáo dục và Đào Tạo (theo Công văn số 335/SGDĐT-TCCB ngày 8/3/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị về hướng dẫn tạm thời việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tin...

Văn phòng Sở Nôi vụ
Nguồn tin: Sở TT&TT

Thông báo tiếp công dân và trả lời phản ánh, kiến nghị

Nội dung Công văn số 93/SNV-CCVC ngày 17/6/2020 về việc Thông báo tiếp công dân và trả lời phản ánh, kiến nghịNội dung cụ thể: 

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Phòng CCVC

Trả lời phản ánh, kiến nghị trong tuyển dụng công chức, kỳ thi thứ 32

Ngày 11/6/2020, Sở Nội vụ nhận được đơn phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan đến việc tuyển dụng công chức, kỳ thi thứ 32. Sau khi xem xét nội dung, Sở Nội vụ trả lời cụ thể như sau:Nội dung công văn trả lời phản ánh, kiến nghị của Sở Nội vụ

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Phòng CCVC

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thông báo tuyển dụng người làm việc

Căn cứ Công văn số 194/SNV-CCVC ngày 09/3/2020 của Sở Nội vụ Quảng Trị về thống nhất số lượng, chức danh xét tuyển tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh năm 2020. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thông báo tuyển dụng người làm việc tại cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: LH Hôi KH&KT

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch vào công chức không qua thi tuyển năm 2020

Thực hiện Công văn số 767/UBND-NC ngày 02/3/2020, Công văn số 1193/UBND-NC ngày 23/3/2020 và Công văn số 1653/UBND-NC ngày 16/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên năm 2020, Sở Nội vụ...

Văn phòng SNV
Nguồn tin: Hội đồng Kiểm tra, sát hạch

Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp 1 tuyển viên chức đợt 2 năm 2020

Căn cứ Công văn số 292/SNV-CCVC ngày 10/04/2020 của Sở Nội vụ về thống nhất số lượng và chức danh xét tuyển viên chức sự nghiệp của các ĐVSNCL trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Căn cứ Công văn số 630/SLĐTBXH-VP ngày 13/04/2020 về việc phân cấp tuyển dụng viên chức; Thực hiện Kế hoạch...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp 1

File word mẫu các văn bản hành chính áp dụng từ 05/3/2020

...biệt) Mẫu 1.2 – Quyết định (cá biệt) quy định trực tiếp Mẫu 1.3 – Quyết định (quy định gián tiếp) Mẫu 1.4 – Văn bản có tên loại Mẫu 1.5 – Công văn Mẫu 1.6 – Công điện Mẫu 1.7 – Giấy mời Mẫu 1.8 – Giấy giới thiệu Mẫu 1.9 – Biên bản Mẫu 1.10 - Giấy nghỉ phép Mẫu văn bản đối với văn bản...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Thư viện pháp luật

Thông báo tổ chức xét tuyển công chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn

Thực hiện Công văn số 1149/UBND-NC ngày 20/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, Hội đồng xét tuyển công chức tỉnh thông báo việc tổ chức xét tuyển như sau1. Nội dung phỏng vấn:...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Phòng CCVC

Tìm thấy tổng cộng 106 kết quả
Nếu kết quả này không như mong đợi, bạn hãy thử sử dụng công cụ tìm kiếm của Google dưới đây!

Mở rộng trên Internet :

Google
Tìm trên toàn mạng Internet
Tìm trong site https://noivuquangtri.gov.vn
Văn bản mới

914/SNV-CCVC

914/SNV-CCVC

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 6 | lượt tải:1

213/QĐ-BTC

Quyết định về việc ban hành Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Chường trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030", (không gửi bản giấy)

Thời gian đăng: 20/10/2021

lượt xem: 31 | lượt tải:16
Thống kê
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay10,105
  • Tháng hiện tại48,342
  • Tổng lượt truy cập20,371,153
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây