CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
05:31 ICT Thứ bảy, 18/09/2021


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
26/2019/TT-BTC 10/05/2019

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.

Tải về
05/2017/TT-BNV 15/08/2017

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ...

Tải về
16/2017/TT-BGDĐT 12/07/2017

Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Tải về
03/2017/TT-BNV 19/05/2017

Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ

Tải về
06-2016/TT-BNV 24/11/2016

Thông tư Quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác ngành Nội vụ

Tải về
05/2014/TT-BTP 07/02/2014

Về việc hướng dẫn công bố, niêm yết TTHC và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC

Tải về
07/2013/TT-BNV 31/07/2013

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có...

Tải về
08/2013/TT-BNV 31/07/2013

Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường chuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Tải về
03/2013/TTLT-BNV-BTC 31/07/2013

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2013 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định...

Tải về
104/2013/TT-BTC 02/08/2013

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn vốn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp đối...

Tải về
06/2013/TT-BNV 17/07/2013

Bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày...

Tải về
04/2013/TT-BNV 16/04/2013

Về việc hướng dẫn Xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức

Tải về
09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV 10/06/2013

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập

Tải về
05/2013/TT-BNV 25/06/2013

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Tải về
02/2013/TT-BNG 25/06/2013

Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực

Tải về
07/2013/TT-BXD 15/05/2013

Hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

Tải về
07/2013/TT-BXD 15/05/2013

Hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

Tải về
45/2013/TT-BTC 25/04/2013

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Tải về
02/2013/TT-BNV 10/04/2013

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Tải về
03/2013/TT-BNV 16/04/2013

Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của...

Tải về
 
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020