CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
13:34 ICT Thứ hai, 02/08/2021


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
18/NQ-TW 25/10/2017

Về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (HTCT) tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tải về
19-NQ/TW 25/10/2017

Nghị quyết 19-NQ/TW năm 2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập do Ban Chấp hành Trung ương...

Tải về
14/2017/NQ-HĐND 29/07/2017

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Tải về
13/2017/NQ-HĐND 29/07/2017

Quy định mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Tải về
09/2017/NQ-HĐND 23/05/2017

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút nguồn...

Tải về
37/2016/NQ-HĐND 14/12/2016

Về việc quy định chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại IBND huyện, thị xã, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh...

Tải về
05/2009/NQ-HĐND 24/04/2009

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phát triển sự nghiệp văn hoá, thể dục, thể thao; Xây dựng thiết chế văn hoá, thể dục,...

Tải về
13/2007/NQ-HĐND 10/08/2007

Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy hoạch, kế hoạch phát triển Thương mại- Du lịch Quảng Trị và tuyến Hành lang kinh tế Đông- Tây giai đoạn 2007- 2010, tầm nhìn đến năm 2020

Tải về
Nghị quyết số: 29/2012/QH13 21/06/2012

Nghị quyết về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân

Tải về
15/NQ-CP 08/06/2012

Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng...

Tải về
 
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020