CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
06:58 ICT Thứ ba, 27/07/2021


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
329/SNV-TCBC 30/05/2019

Tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực

Tải về
218/SNV-TCBC 12/04/2019

Về việc báo cáo số liệu điều chỉnh, bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục, y tế

Tải về
18/NQ-TW 25/10/2017

Về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (HTCT) tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tải về
19-NQ/TW 25/10/2017

Nghị quyết 19-NQ/TW năm 2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập do Ban Chấp hành Trung ương...

Tải về
24/2014/NĐ-CP 04/04/2014

Về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc TW

Tải về
19/2013QĐ-UBND 15/07/2013

Quyết định v/v ban hành quy định thẩm quyền quyết định tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập,...

Tải về
09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV 10/06/2013

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập

Tải về
05/2013/TT-BNV 25/06/2013

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Tải về
11/2012/TT-BNV 17/12/2012

Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức

Tải về
15/2008/QĐ-UBND 01/07/2008

Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương

Tải về
21/2012/TT-BGDĐT 15/06/2012

Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập.

Tải về
55/2012/NĐ-CP 28/06/2012

Nghị định của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Tải về
1354/UBND-NV 16/05/2012

V/v tham gia dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND.

Tải về
13/2012/TT-BGDĐT 06/04/2012

Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Tải về
447/QĐ-TTg 17/04/2012

Phê duyệt Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tải về
1105/UBND-NC 24/04/2012

V/v thực hiện công văn 1439/BNV-TH ngày 13/4/2012 của Bộ Nội vụ

Tải về
 
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020