CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
17:55 ICT Thứ tư, 22/09/2021


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
05/2017/TT-BNV 15/08/2017

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ...

Tải về
238/KtrVB-KGVX 01/06/2017

V/v Kiểm tra, xử lý sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản QPPL

Tải về
03/2017/TT-BNV 19/05/2017

Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ

Tải về
64/BC-BNV 06/01/2017

Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của ngành Nội vụ

Tải về
06-2016/TT-BNV 24/11/2016

Thông tư Quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác ngành Nội vụ

Tải về
SYLL 18/03/2014

Mẫu sơ yếu lý lịch dùng để đăng ký tham gia Đề án 500 công chức xã

Tải về
1377/BNV-CTTN 26/04/2014

Công văn của Bộ Nội vụ hướng dẫn tuyển chọn tri thức trẻ tham gia Đề án tuyển chọn tri thức trẻ tình nguyện về các xã

Tải về
1152/QĐ-BNV 22/10/2013

Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn tri thức trẻ tình nguyện về các xã

Tải về
342/QĐ-BNV 31/03/2014

Phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng Đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn tri thức trẻ tình nguyện về các xã

Tải về
890/TB-BNV 18/03/2014

Thông báo của Bộ Nội vụ về việc tuyển chọ tri thức trẻ tình nguyện về cấc xã

Tải về
101/QĐ-BNV 11/02/2014

V/v ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2014

Tải về
07/2013/TT-BNV 31/07/2013

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có...

Tải về
08/2013/TT-BNV 31/07/2013

Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường chuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Tải về
03/2013/TTLT-BNV-BTC 31/07/2013

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2013 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định...

Tải về
06/2013/TT-BNV 17/07/2013

Bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày...

Tải về
04/2013/TT-BNV 16/04/2013

Về việc hướng dẫn Xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức

Tải về
05/2013/TT-BNV 25/06/2013

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Tải về
02/2013/TT-BNV 10/04/2013

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Tải về
03/2013/TT-BNV 16/04/2013

Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của...

Tải về
11/2012/TT-BNV 17/12/2012

Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức

Tải về
 
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020