CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
15:32 ICT Thứ hai, 18/01/2021


Tổng hợp các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016- 2021 đã được ban hành

Đăng lúc: Thứ tư - 27/01/2016 09:21 - Người đăng bài viết: Lê Đại Hành
Sở Nội vụ tổng hợp các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016- 2021 đã được ban hành (cập nhật thường xuyên)
I. Văn bản Trung ương:

1. Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 15/12/2015 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021;

2. Hướng dẫn số 20-HD/UBKTTW ngày 12/01/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021;

3. Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 15/1/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021;

4. Nghị quyết 1129/2016/UBTVQH13 ngày 14/01/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021;

5. Nghị quyết số 1132/NQ- UBTVQH13 ngày 16/1/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021;

6. Nghị quyết số 1134/2016/UBTVQH13 ngày 18/1/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung;

7. Mẫu ban hành kèm theo N
ghị quyết số 1134/2016/UBTVQH13 ngày 18/1/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

8. Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021;

9. Kế hoạch số 151/KH-BTTTT ngày 15/01/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

10. Thông tư số 06/2016/TT-BTC ngày 14/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

11. Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW ngày 31/01/2016 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021


12. Hướng dẫn số 42/HĐBCQG-TBVBPLTT ngày 03/02/2016 của HĐ Bầu cử Quốc gia về việc hướng dẫn tổ chức công tác bầu cử ở các địa phương đang thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND

13. Thông tư số 02/2016/TT-BNV ngày 01/02/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm ký 2016-2021

14. Hướng dẫn số 169 - HD/BTGTW ngày 15/01/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

15. Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 29/01/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia quy định các mẫu văn bản trong công tác bầu cử; hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
            - Mẫu hồ sơ ứng cử
            - Mẫu Thẻ cử tri, phiếu bầu cử 
            - Mẫu biên bản bầu cử ĐBQH 
            - Mẫu biên bản bầu cử ĐB HĐND 

16. Kế hoạch số 1075 KH/HĐDT-UBND ngày 04/02/2016 của HĐDT và UBND về việc triển hkai công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi.

17. Nghị quyết số 53/NQ-HĐBCQG ngày 03/3/2016 về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


II. Văn bản của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh:

Chỉ thị số 02-CT/CT ngày 28/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội kjhoas XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định số 119-QĐ/TU ngày 29/01/2016 về việc thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Công văn số 626/MTTQ-BTT ngày 26/01/2016 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị về việc triển khai công tác bầu cử

Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 về việc thành lập Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị.

Công văn số 273/UBND-NC ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Công văn số 332/UBND-NC ngày 27/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc cung cấp số điện thoại liên lạc của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị.

Kế hoạch tổ chức thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm ký 2016-2012 của tỉnh Quảng Trị.

Quy định số 01-QĐ/TU ngày 03/02/2016 của Tỉnh ủy Quảng Trị, quy định trách nhiệm của các Ban Đảng Tỉnh ủy, Đảng Đ
oàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng Đoàn UBMTTQVN tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND

Thông báo số 43-TB/TU ngày 05/02/2016 của Ban Thương vụ Tỉnh ủy Quảng Trị thông báo kết luận về số lượng đại biểu, dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Thông báo số 44-TB/TU ngày 16/02/2016 của Ban Thương vụ Tỉnh ủy Quảng Trị thông báo kết luận về thực hiện việc dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh Quảng Trị.

Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 17/02/2016 về công tác nhân sự đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định số 06/QĐ-UBBC ngày 19/02/2016 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị về việc thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ủy ban Bầu cử tỉnh

Thông báo về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng những người ứng cử đại biểu HĐND các huyện, thành phố, thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 
- Hướng Hóa
- Đakrông
- Gio Linh
- Vĩnh Linh
- Hải Lăng
- Triệu Phong
- Cam Lộ

 

Công văn số 94/HĐND-PC ngày 23/02/2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị về việc cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu HĐND xã, thị trấn

Thông báo số 13/TB-UBBC ngày 02/3/2016 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 

Thông báo số 14/TB-UBBC ngày 03/3/2016 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
 
Công văn số 55/SNV-XDCQ&CTTN  ngày 27/01/2016 của Sở Nội vụ về việc dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND huyện, phường.

Công văn số 15/UBBC-PC  ngày 04/3/2016 của Ủy ban Bầu cử tỉnh về việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo công tác bầu cử  đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định thành lập Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị bầu cử số 01


Quyết định thành lập Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị bầu cử số 02

Danh bạ điện thoại liên quan bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
 

III. Văn bản của huyện, thành phố, thị xã:

Quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử thành phố Đông Hà.

Quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử huyện Vĩnh Linh.

Quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử huyện Gio Linh.

Quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử TX Quảng Trị.

Quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử huyện Cam Lộ.

Quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử huyện Đakrông.

Quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử huyện Hướng Hóa

Dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Đakrông  nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021 thị xã Quảng Trị.

Dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Vĩnh Linh  nhiệm kỳ 2016-2021

Dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Gio Linh  nhiệm kỳ 2016-2021

Dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Hướng Hóa nhiệm kỳ 2016-2021

Dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Hải Lăng nhiệm kỳ 2016-2021

Dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Cam Lộ nhiệm kỳ 2016-2021

Dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP. Đông Hà nhiệm kỳ 2016-2021

Dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Triệu Phong nhiệm kỳ 2016-2021

Dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các phường TP. Đông Hà nhiệm kỳ 2016-2021

Kế hoạch tổ chức thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của TX Quảng Trị

(bấm vào từng tài liệu để tải nội dung)
Tác giả bài viết: Văn phòng SNV
Nguồn tin: Website Sở Nội vụ
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tin tiêu điểm
Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020