Mốc thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội XV và HĐND 2021-2026

16 mốc thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội XV và HĐND 2021-2026

STT

Mốc thời gian
(chậm nhất)

Công việc phải hoàn thành

1

07/02/2021

(105 ngày trước ngày bầu cử)

Thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố

Thành lập Ủy ban bầu cử cấp huyện, Ủy ban bầu cử cấp xã

2

17/02/2021

(95 ngày trước ngày bầu cử)

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

3

Khoảng 22/02/2021 đến 27/02/2021

(85 - 90 ngày trước ngày bầu cử)

Địa phương gửi dự kiến danh sách đơn vị bầu cử ở địa phương mình về Hội đồng bầu cử quốc gia

4

04/3/2021

(80 ngày trước ngày bầu cử)

Công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu Quốc hội dự kiến được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

Công bố số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu dự kiến được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

 

5

14/3/2021

(70 ngày trước ngày bầu cử)

Thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội

Thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã

6

17 giờ ngày 14/3/2021

(70 ngày trước ngày bầu cử)

Kết thúc việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử

7

19/3/2021

(65 ngày trước ngày bầu cử)

Hội nghị hiệp thương lần thứ 2

8

03/4/2021

(50 ngày trước ngày bầu cử)

Thành lập Tổ bầu cử

9

13/4/2021

(40 ngày trước ngày bầu cử)

Niêm yết danh sách cử tri

10

18/4/2021

(35 ngày trước ngày bầu cử)

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3

11

28/4/2021

(25 ngày trước ngày bầu cử)

Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

12

13/5/2021

(10 ngày trước ngày bầu cử)

Ngừng việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử

13

22/5/2021

(trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ)

Kết thúc vận động bầu cử

14

23/5/2021

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

15

02/6/2021

(10 ngày sau ngày bầu cử)

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã

16

12/6/2021 (20 ngày sau ngày bầu cử)

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội


Tác giả bài viết: Văn phòng Sở

Nguồn tin: Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG