Phần 2 - Mô hình khung

Phần tiếp theo của mô hình khung bao gồm: 1. Quy trình mẫu 2. Tài liệu hướng dẫn trình bày
Các quy trình mẫu để Anh/Chị tham khảo xây dựng cho đơn vị mình.
Phần hướng dẫn về định dạng file đã được đăng tại phần 1.