Mẫu báo cáo tình hình xử lý hồ sơ


BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN XỬ LÝ HỒ SƠ
CÁC THỦ TỤC CÓ ÁP DỤNG ISO 9001: 2008
 Tháng       /201


 
Phòng (Ban, Trung tâm): ……………………………………….
1.     Thời gian nhận hồ sơ: Từ …...................đến…...............
2.     Quá trình xử lý hồ sơ:
 

STT Lĩnh vực Tổng số hồ sơ xử lý Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn Tồn đọng Đang xử lý
1              
2              
3              
4              
5              
 
3.     Chi tiết những hồ sơ trễ hạn và hành động khắc phục (nếu cần thiết ) có tính chất lặp đi lặp lại nhiều lần thì chuyển sang thực hiện theo yêu cầu hành động khắc phục tại Quy trình 8.5
 

STT Hồ sơ/ Cán bộ xử lý Nguyên nhân Hành động khắc phục
1 Hồ sơ:
Ngày nhận:
Ngày hoàn thành đúng hạn:
Số ngày trễ hạn:
Cán bộ xử lý:
   
2 Hồ sơ:
Ngày nhận:
Ngày hoàn thành đúng hạn:
Số ngày trễ hạn:
Cán bộ xử lý:
   
 
4.     Chi tiết những hồ sơ tồn đọng quá hạn thụ lý và hướng giải quyết hồ sơ trong thời gian tới
 

STT Hồ sơ/ Cán bộ xử lý Nguyên nhân Hướng giải quyết
1 Hồ sơ:
Ngày nhận:
Ngày hoàn thành đúng hạn:
Số ngày trễ hạn:
Cán bộ xử lý:
   
 
                                                                      Ngày      tháng     năm 20…
                                                                              Trưởng bộ phậnTác giả bài viết: Ban ISO