DANH SÁCH VÀ SƠ ĐỒ PHÒNG THI NÂNG NGẠCH 2018

Danh sách thí sinh từng phòng và sơ đồ phòng thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018

Tác giả bài viết: Văn phòng Sở

Nguồn tin: Phòng CCVC