Sở Y tế thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế

Sở Y tế Quảng Trị cần tuyển dụng một số chức danh làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế
Nội dung cụ thể như sau:Tác giả bài viết: Văn phòng Sở Nội vụ

Nguồn tin: Sở Y tế