Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ tỉnh Quảng Trị năm 2018

Ngày 25/02/2019, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 372/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố năm 2018
Kết quả cụ thể như sau:
Tác giả bài viết: Văn phòng SNV

Nguồn tin: UBND tỉnh Quảng Trị