Thống kê kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Thực hiện Công văn số 6273/BNV-ĐT ngày 25/12/2018 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị thống kê kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 và dự kiến kế hoạch năm 2019 theo các phụ lục đính kèm:
Thực hiện Công văn số 6273/BNV-ĐT ngày 25/12/2018 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, 
Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị thống kê kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 và dự kiến kế hoạch năm 2019 theo các phụ lục đính kèm:
- Thống kê kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 theo các phụ lục số 1,2,3,4,5.
 - Dự kiến kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 theo các phụ lục số 6,7,8,9,10.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị thống kê theo đúng hướng dẫn và phụ lục đính kèm (lập bảng biểu bằng phần mềm tin học Microsoft Excel, không thay đổi kết cấu bảng biểu).
Công văn này và các phụ lục kèm theo được đăng tải tại địa chỉ: http://noivuquangtri.gov.vn (bấm vào để tải)
Báo cáo gửi về Sở Nội vụ bằng văn bản và qua thư điện tử theo địa chỉ: nguyenthinguyet@quangtri.gov.vn trước ngày 15/01/2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ

Tác giả bài viết: Văn phòng Sở Nội vụ

Nguồn tin: Phòng CCVC